16.05.2023

Rádi byste vyrazili na netradiční sportovní dovolenou? Co takhle zkusit Dánsko?! Na kole i kolečkových lyžích se zde opravdu vyřádíte.

Překlad - originální text najdete níže pod českou verzí

V posledním desetiletí zaznamenalo lyžování na kolečkových lyžích v Dánsku růst. Dříve většina dánských lyžařů jezdila na kolečkových lyžích pouze jako přípravu na Vasaloppet. To sice stále platí a každoročně na Vasaloppetu startuje 300 až 500 dánských lyžařů, ale v posledním desetiletí jsou pro stále více Dánů kolečkové lyže hlavním sportem. Taktéž stále více dětí a mladých využívá kolečkové lyže pro přípravu na mezinárodní závody v rámci běžeckého lyžování a biatlonu.

V Dánsku se používá mnoho různých značek kolečkových lyží, mimo jiné IDT, Elpex, Marwe, FF, SweNor, SRB atd., ale také třeba i kolečkové lyže Drlik.

V Dánsku existuje několik lyžařských klubů, z nichž největší je Kodaňský lyžařský klub (Københavns Skiklub, KS). Několik dalších klubů působí v oblasti Kodaně a dále také na hlavním ostrově Zéland (kde se nachází hlavní město Kodaň), na ostrově Funen a v Jutsku. Mnoho klubů pořádá pravidelné týdenní tréninky. Kodaňský lyžařský klub, který je největším klubem, pořádá každé úterý tréninky na kolečkových lyžích, a to jak klasickým, tak bruslařským stylem, od začátečníků po pokročilé, kterých se každý týden účastní až 50 lyžařů. Oblíbeným místem pro trénink je silnice vedoucí k hradu Eremitage v rekreační oblasti Dyrehaven severně od Kodaně.

V sobotu se pořádají tréninky pro děti, kde si mohou i nováčci půjčit kolečkové lyže. Také dánská lyžařská federace pořádá dvakrát týdně tréninky pro závodníky a reprezentanty. Tréninky na kolečkových lyžích probíhají celoročně a ruší se pouze v případě, že je na silnicích příliš mnoho sněhu, to se však stává je vyjímečně. Nicméně občas napadne dostatek sněhu na to, aby se uskutečnilo i několik tréninků na starých lyžích. 

Dánsko je proslulé množstvím cyklistů, takže většina hlavních silnic na venkově i ve městech má cyklostezky, které oddělují cyklisty od aut. Cyklostezky využívají také kolcaři, pro které je Dánsko i díky rovinatému profilu rájem. Dále na venkově je sice méně cyklostezek, ale provoz na silnicích tu je klidnější a řidiči jsou na cyklisty i kolcaře zvyklí, takže jezdí opatrně. Přestože je Dánsko obecně rovinaté, lze snadno najít kratší kopce pro intervalový trénink. Delší kopce se obvykle nacházejí na venkově.

 

 

 

 

 

 

Většina dospělých začíná na klasických kolečkových lyžích, a stejně jako laufaři jezdí většinu času na klasických kolečkových lyžích. Zatímco u mladých závodníků převažuje bruslařská technika, ale trénují i klasickou techniku. Pokud trénujete nebo jezdíte na dlouhé vzdálenosti po cyklostezkách nebo venkovských cestách, tak je to samozřejmě snažší na klasických lyžích. Je však možné jezdit i na skateových lyžích, i když to vyžaduje zvýšenou ohleduplnost vůči cyklistům a dopravě, protože na skatech zabírá človek více místa.

Dánské mistrovství na krátké vzdálenosti se pořádá každý rok v červnu na opuštěném vojenském letišti severně od Kodaně. Mistrovství Dánska na dlouhé trati se pořádá každé září na uzavřených silnicích. Zúčastnit se mohou závodníci všech národností, ale abyste mohli získat medaili, musíte být členem dánského lyžařského klubu, a abyste mohli získat celkovou medaili, musíte být dánským občanem. Na ostrovech Funen a Jutsko se pořádá seriál závodů na kolečkových lyžích "Vestcup", kterých se v období od května do září koná přibližně deset. Také zde jsou vítáni lyžaři všech národností.

Odkaz na všechny akce najdete pod odkazem Dánská lyžařská federace: v Dánsku: akce - Danmarks Skiforbund

Odkaz na dánské mistrovství na krátké vzdálenosti: DM Rulleski Kort 2023 - Danmarks Skiforbund

Odkaz na dánské mistrovství na dlouhé vzdálenosti: DM RULLESKI LANG DISTANCE 2023 - Danmarks Skiforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Christian Boye, cross-country and roller skier, Copenhagen Skiing Club

 

 

 

 

Original version

Over the last decade, roller skiing in Denmark has experienced growth. Previous, most Danish roller skiers started roller skiing as preparation for participating in the Swedish long distance race Vasaloppet. This is still the case and between 300 and 500 Danish skiers starts in Vasaloppet each year, but over the last decade roller skiing has also developed to being even more popular with more and more Danes using roller skiing as their main preferred sport and means of exercising. Further also more and more kids and young people are roller skiing regularly as their main sport and for preparing for international races within cross country skiing and biathlon.

In Denmark many different brands of roller skis are used, amongst other IDT, Elpex, Marwe, FF, SweNor, SRB etc. etc. So far only few Drlik roller skis has found its way to Denmark.

There are several skiing clubs in Denmark, of which Copenhagen Skiing Club (Københavns Skiklub, KS) is the largest. There are several other clubs in the Copenhagen area and scattered over the rest of the country on the main island Zealand (where capital Copenhagen is located), Funen and Jutland. Many of the clubs arranges regular training on a weekly basis. Copenhagen Skiing Club, being the largest club, arranges training on roller skis for different levels of skill, both classic and skate style, from beginners to advanced and for youth every Tuesday, where up to 50 skiers attend every week. Especially the road towards the Eremitage Castle in the recreational area Dyrehaven north of Copenhagen is a popular training spot for training sessions.

On Saturdays, training for kids is arranged, where roller skis can be borrowed by newcomers. Also, the Danish Skiing Federation arranges training sessions for competition and national team riders twice per week. Training on roller skis is scheduled throughout the year and is only cancelled in case of too much snow on the roads. This happens only few times per year, and occasionally there can even be snow enough to have a few training sessions on old skis.

Denmark is known and famous for their many cyclists and most main roads on the countryside and in all cities have cycle paths, separating cyclists from cars. The cycle paths are also used by roller skiers, and in combination with the rather flat Danish geography, Denmark is as close to paradise you can get as a dedicated roller skier. Once you get further out on the countryside where cycle paths are fewer, the traffic is also calmer, and the car drivers, who are used to many cyclists on the roads, are quite experienced in paying attention to both cyclists and roller skiers. Even though Denmark is generally flat, shorter hills can easily be found for uphill and interval training. The longer hills are typically found on the countryside.

Most adult roller skiers start on classic skis and most long-distance riders stay on the classic skis most of the time. All the young and competition skiers prefer skate technique but are also training classic technique. If training or touring long distance on cycle paths or countryside roads, it is easier to “fit in” on classic skis. It is, however, also possible to skate too, although it requires extra attention towards cyclists and traffic, as you are using more space on skate.

Danish championships short distance is arranged every June on an abandoned military airport north of Copenhagen. Danish championships long distance is arranged every September on a course closed for traffic. Roller skiers from all nations can participate, but you must be member of a Danish Skiing Club to take a medal, and you must be a Danish citizen to take an overall medal. On Funen and Jutland, a roller ski series of races “Vestcup” is arranged with around 10 raced between May and September. Also here, roller skiers from all nations are welcome.

Link to all events under Danish Skiing Federation: Events – Danmarks Skiforbund

Link to Danish championships short distance: DM Rulleski Kort distance 2023 – Danmarks Skiforbund

Link to Danish championships long distance: DM RULLESKI 2023 LANG DISTANCE – Danmarks Skiforbund

So welcome to Denmark for some great roller ski experience!